Polityka prywatności

by Oli Loli New Life

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies serwisu www.oliloli-newlife.com
Zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych osobowych.
*Treść polityki prywatności jest zgodna z wymogami regulacji o ochronie danych osobowych obowiązującej od dnia 25.05.2018 r.
Polityka prywatności i plików cookies,
którą właśnie czytasz, opisuje postępowanie z danymi osobowymi oraz
wykorzystywanie plików cookies i innych technologii w ramach strony
internetowej www.oliloli-newlife.com
§1 Definicje
 1. Przyjmuje się następujące znaczenie używanych poniżej pojęć:
  1. Serwis – strona internetowa działająca pod adresem https://www.oliloli-newlife.com
  2. Administrator danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu
   jest – Paulina Magdalena Grochowska, e-mail: oliloli.newlife@gmail.com
  3. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z zasobów serwisu.
  4. Czytelnik – osoba fizyczna korzystająca z Serwisu
§2 Postanowienia ogólne
 1. Dane osobowe Czytelnika są
  przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29
  sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z
  dnia 18 lipca 2002 r.
 2. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą.
 3. W przypadku zmiany regulacji dotyczących ochrony danych osobowych
  Administrator zobowiązuje się do przestrzegania w niniejszej Polityce
  ich nowego kształtu. Dotyczy to między innymi rozporządzenia RODO.
 4. Administrator jest świadom zagrożeń wynikających przetwarzania danych
  osobowych w sieci Internet, dlatego też oświadcza, iż dokłada starań,
  aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony prywatności i bezpieczeństwa
  Czytelników.
§3 Dane osobowe
 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane
  osobowe Administratorowi za pośrednictwem Serwisu – poprzez dostępne na
  niej formularze: formularz dodawania komentarzy.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza dodawania
  komentarzy przetwarzane są wyłącznie w celu prowadzenia dyskusji
  dotyczącej komentowanego artykułu – i nie są wykorzystywane przez
  Administratora w jakikolwiek inny sposób.
 4. Administrator korzysta z serwisu Gmail.com
 5. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 6. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez
  Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 7. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio
  chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
§4 Zakres zbieranych danych
 1.  Zbierane przez Administratora dane osobowe Czytelnika wykorzystywane są do kontaktu z nim.
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Czytelnika: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail.
 3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do
  świadczenia przez Administratora czynności wskazanych w pkt 1.
 4. Administrator nie udostępnia danych Czytelników Serwisu osobom
  trzecim innym niż uprawniony organ administracji publicznej lub sąd.
§5 Sposób przetwarzania danych
 1. Korzystanie ze Strony jest dobrowolne.
 2. Administrator zbiera i analizuje informacje zawarte w logach
  systemowych, takie jak nazwy domen, z których łączą się Czytelnicy
  serwisu, ilość odsłon stron, liczba wizyt.
 3. Wysyłający informacje za pomocą formularza znajdującego się w
  Serwisie lub bezpośrednio na adres e-mail Administratora winien liczyć
  się z tym, iż informacja ta może zostać opublikowana w Serwisie w
  anonimowej formie.
 4. Czytelnikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących
  go danych zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo
  do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych,
  czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia,
  jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały
  zebrane z naruszeniem ustawy.
 5. Dane osobowe Czytelnika nie będą przekazywane podmiotom trzecim w celach marketingowych.
§6 Obowiązki Czytelnika
 1. Czytelnik zobowiązany jest do
  korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami,
  mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności
  intelektualnej osób trzecich.
 2. Czytelnik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony
  prawnoautorskiej i są własnością Administratora. Czytelnik ponosi pełną
  odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Administratorowi, będącą
  następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez zgody
  Administratora.
 4. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej zgody
  Administratora, któregokolwiek z elementów składających się na treść
  oraz zawartość Serwisu stanowi naruszenie prawa autorskiego.
§7 Pliki cookies
 1. 1. Serwis Administratora używa plików
  „cookies”. Brak zmiany ustawień przeglądarki po stronie Czytelnika jest
  równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
  tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych Czytelnika i
  przeznaczone są do korzystania z Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają
  nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na
  urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki cookies stosowane w serwisie nie przechowują danych osobowych
  ani innych informacji zebranych od Czytelnika. Serwis wykorzystuje
  cookie do zidentyfikowania sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z
  funkcji serwisu.
 4. Korzystanie z technik „cookies” nie pozwala na pobieranie
  jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Czytelnika ani żadnych
  informacji poufnych z jego komputera.
§8 Inne technologie
 1. Administrator informuje niniejszym
  Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania
  podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
 • kod śledzenia Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony;
 • kod Google + Followers , obejmujący
  osoby obserwujące stronę i posiadające ją w swoich kręgach – w oparciu o
  politykę prywatności Google +
 • statystyki powiązanego ze stroną
  fanpage na Facebooku (https://www.facebook.com/OliLoliNewLife/) w celu
  analizy ruchu na fanpage i działań podejmowanych na stronie przez
  Użytkownika – w oparciu o politykę prywatności Facebooka.
§9 Logi serwera
 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
  Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera,
  informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego
  korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
  korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w
  celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do
  administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza
  osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
§10 Postanowienia końcowe
 1. Administrator stosuje środki
  techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych
  osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
  ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem
  osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą,
  utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Administrator udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu
  i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych,
  przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. W przyszłości powyższe zasady mogą ulec zmianie. W takim przypadku
  Administrator poinformuje o tym Czytelników Newslettera oraz umieści
  informację w Serwisie.